Violet88 Bel direct   030 227 14 29phone icon

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1 Violet88 is een Besloten Vennootschap die zich toespitst op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten, een en ander in meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Violet88 tevens begrepen alle bij deze organisatie in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Violet88 opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4.

1.4 In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Violet88 en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals het ontwerpen van (grafische) elementen, het ontwikkelen en ontwerpen van websites, webshops, applicaties, online sales tools, het leveren van hosting en support, het organiseren van SEO, SEA en (online) marketing, alsmede alle andere door Violet88 ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Violet88 en/of elke handeling van Violet88 die een verbintenis met een derde tot gevolg heeft.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Violet88 zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders door Violet88 aangegeven, is een aanbod van Violet88 vrijblijvend en 30 dagen geldig.

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Violet88 de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een Opdrachtbevestiging.

3.3 Elk aanbod is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Violet88 en andere Opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Violet88 onmogelijk wordt. Violet88 is dan niet schadeplichtig.

3.4 Als Violet88 Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Violet88 maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Violet88 die alsnog schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4. Uitvoering Diensten

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Violet88 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Violet88 worden verstrekt. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Violet88 gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden.

4.2 Violet88 heeft ter zake van de opdracht slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

4.3 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Violet88 schriftelijk in gebreke te stellen. Violet88 moet daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.4 Violet88 heeft het recht Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Violet88 niet nakomt.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Violet88 gerechtigd een vermelding van haar werkzaamheden in de door haar geleverde diensten aan te brengen.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Violet88 gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever te vermelden in haar portofolio. Deze vermelding kan een link naar de door Violet88 geleverde dienst bevatten. Onder portofolio wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot de website van Violet88.

 

Artikel 5. Domeinnamen

5.1 Indien een Dienst ertoe strekt dat Violet88 voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt daarbij voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Violet88 vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Violet88, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4 Violet88 is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Violet88.

5.5 Violet88 heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen

6.1 Indien een Dienst geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Violet88, zal Violet88 zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door Violet88 opgeslagen gegevens te realiseren.

6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is alleen van toepassing indien Violet88 ten allen tijden een ‘Admin beheersprofiel’ heeft. Indien deze wordt verwijderd door de Opdrachtgever, vervallen de rechten die in artikel 6.1 aan de Opdrachtgever zijn toegekend.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt Violet88 geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. Violet88 heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Violet88 is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

6.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Violet88, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Violet88, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Violet88 zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

6.5 Indien naar het oordeel van Violet88 hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Violet88 of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Violet88 gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de Diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij Violet88 dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overgedragen van Violet88 naar Opdrachtgever, behoudt Violet88 een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Violet88 zal alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.

7.3 Violet88 behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, handelsnamen, merken, of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.

7.5 Indien door Opdrachtgever aan Violet88 verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Violet88 in het kader van de merken of rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.

7.5 Indien door Opdrachtgever aan Violet88 verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Violet88 in het kader van de overeenkomst.

7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen heeft Violet88 het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Violet88 zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.7 Opdrachtgever vrijwaart Violet88 voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van het intellectueel eigendomsrecht (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Violet88 kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. Violet88 heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan Violet88 zijn verstrekt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Violet88 het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

8.2 Indien het verrichten van Diensten door Violet88 of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Violet88, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van 3x de opdrachtsom.

8.3 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Violet88 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Violet88 binnen twee maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Violet88 worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Violet88 voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

8.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Violet88 worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, eigendom van Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever vrijwaart Violet88 voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met auteursrecht of plagiaat van verstrekte gegevens.

8.6 Violet88 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8.7 Violet88 is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

8.8 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

 

Artikel 9. Honorering, kosten en betaling

9.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Violet88 op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Violet88 gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw en reis- en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

9.2 Violet88 zal alle directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Onder directe kosten worden mede verstaan plug-ins en licenties. Indien de aanschaf van plug-ins en licenties noodzakelijk is, zal dit ten allen tijden in overleg met Opdrachtgever plaatsvinden. Plug-ins en licenties worden jaarlijks automatisch verlengd. Indien Opdrachtgever zijn lidmaatschap op licenties en plug-ins niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Violet88 opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

9.3 Ondanks de in achtgenomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze extra kosten worden, bovenop het in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in
rekening gebracht.

9.4 Indien er bij het opstellen van het aanbod bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van een project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze achteraf worden opgenomen. Dit geschiedt in overleg met Opdrachtgever. De doorberekening van de werkelijke kosten vindt dan achteraf plaats.

9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Diensten die door Violet88 in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren, achteraf gefactureerd.

9.6 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Violet88 gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Violet88 zal Opdrachtgever zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

9.7 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.8 Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Violet88 gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.9 In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Violet88 ad 8% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

9.10 Indien Violet88 om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 9.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10. Opschorting of ontbinding

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en Violet88 zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren, dient Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke Violet88 door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is Opdrachtgever in dat geval 50% van het honorarium dat Violet88 ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen verschuldigd, te vermeerderen met btw.

10.2 Indien de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan, is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.3 Violet88 is gerechtigd de uitvoering van de Diensten per direct op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

10.4 Violet88 is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Violet88 kan worden gevergd. 


Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Violet88, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

11.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Violet88 zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in de systemen van Violet88 en stakingen.

11.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

11.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Violet88 overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Violet88 heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

 

Artikel 12. Identiteit van Violet88

12.1 Violet88 B.V. is in de KvK geregistreerd onder nummer 84019913. Violet88 draagt het volgende btw-identificatienummer: NL863065739B01. Violet88 is gevestigd aan Herculesplein 25 (3584 AA) in Utrecht.

12.2 Violet88 is te bereiken via +31 (0)30 227 14 29. Per e-mail is Violet88 bereikbaar via info@violet88.nl.

 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

13.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige
bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

13.2 Wij testen een website, webshop of webapplicatie bij oplevering in de volgende browsers: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari.

13.3 Wij testen een website, webshop of webapplicatie in de resoluties: 360x640, 1366x768, 1920x1080, 375x667, 360x720, 360x760, 1440x900, 1536x864, 414x896, 768x1024, 360x780, 414x736, 375x812.

 

Artikel 14. Dedicated hosting

14.1. Indien en voor zover de Diensten (mede) betrekking hebben op dedicated hosting, zijn de bepalingen van dit Artikel 14 van toepassing.

14.2 Leverancier stelt aan Klant eigen hardware ter beschikking in het geval van dedicated hosting. De opslagruimte en capaciteit van de hardware worden derhalve niet gedeeld met andere klanten van Leverancier. De hardware is en blijft eigendom van Leverancier. 

14.3  Leverancier heeft het recht om aan Klant andere hardware toe te wijzen, mits de vervangende hardware in redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden. Leverancier zal in een zodanig geval vooraf met Klant een plan-van-aanpak maken voor de geplande verhuizing, behoudens spoedeisende gevallen.

 

Artikel 15. Support

15.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de producten en diensten van Opdrachtnemer.

15.2 Opdrachtnemer zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de producten en diensten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de producten en diensten van Opdrachtnemer.

15.3 Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen nadere afspraken worden overeengekomen omtrent de dienstverlening en om deze afspraken vast te leggen in een Service Level Agreement (SLA). De SLA Basic is standaard actief, voor een meerprijs is het mogelijk de SLA Advanced of SLA Premium af te nemen.

15.4 Standaard wordt geen ondersteuning verleend op de software laag van een server. Tegen betaling van een maandelijkse vergoeding is het mogelijk met vragen over software terecht te kunnen bij de servicedesk.

15.5 Opdrachtgever heeft geen recht op support op grond van een afgesloten SLA indien een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken, onbetaald is gebleven. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Violet88 en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die tussen Violet88 en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.

 

Artikel 17. Wijziging of aanvulling

17.1 Violet88 is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Violet88 opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

17.2 Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.

 

Artikel 18. Exclusiviteit

18.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Violet88 het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.